Message from the President

MBSJ President

message

23rd2023.1.1-Yukiko Gotoh (U. of Tokyo)

22nd2021.1.1-2022.12.31Katsuhiko Shirahige (U. of Tokyo)

21st2019.1.1-2020.12.31Kiyokazu Agata (NIBB)

20th2017.1.1-2018.12.31Asako Sugimoto (Tohoku U.)
19th2015.1.1-2016.12.31Hiroyuki Araki (NIG)

18th2013.1.1-2014.12.31Noriko Osumi (Tohoku U.)

17th2011.1.1-2012.12.31Yuji Kohara (NIG)
16th2008.10.1-2010.12.31Kiyotaka Okada (NIBB)
15th2007.4.1-2008.9.30Shigekazu Nagata (Kyoto U.)
14th2005.4.1-2007.3.31Fumio Hanaoka (Osaka U.)
13th2003.4.1-2005.3.31Masayuki Yamamoto (U. of Tokyo)
12th2001.4.1-2003.3.31Tomoko Ogawa (NIG / Iwate College of Nursing)
11th1999.4.1-2001.3.31Mitsuhiro Yanagida (Kyoto U.)
10th1997.4.1-1999.3.31Michio Oishi (Kazusa DNA Res. Inst.)
9th1995.4.1-1997.3.31Kenichi Matsubara (Osaka U.)
8th1993.4.1-1995.3.31Hiroshi Yoshikawa (Osaka U.)
7th1991.4.1-1993.3.31Kinichiro Miura (U. of Tokyo / Gakushuin U.)
6th1989.4.1-1991.3.31Mutsuo Sekiguchi (Kyushu U.)
5th1987.4.1-1989.3.31Mitsuru Takanami (Kyoto U.)
4th1985.4.1-1987.3.31Hisao Uchida (U. of Tokyo)
3rd1983.4.1-1985.3.31Hisao Uchida (U. of Tokyo)
2nd1981.4.1-1983.3.31Itaru Watanabe (Keio U.)
1st1979.4.1-1981.3.31Itaru Watanabe (Keio U.)
*1978.12.5 MBSJ has been established.

Message from the President